Σύνδεση

 

Ο χρήστης-Αγοραστής εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.ixnos.gr  συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους παρακάτω

"Όρους Χρήσης Συναλλαγών και Υπηρεσιών" όπως επίσης και και με τους

"Όρους και προϋποθέσεις για την χρήση των συσκευών και εφαρμογών εντοπισμού"

 


Όροι Χρήσης Συναλλαγών και Υπηρεσιών

Το www.ixnos.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής ατομικής εταιρείας του κου ΣΟΥΤΖΙΔΗ ΑΘΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΥ -εν συντομία πλέον "Ίχνος" - , που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη .

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της "Ίχνος", που βρίσκεται στην διεύθυνση www.ixnos.gr.


Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα
www.ixnos.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.


1.Όροι
Η
"Ίχνος" διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της, τους νόμους και τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

Η "Ίχνος" αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ της "Ίχνος" και χρήστη της παρούσας σελίδας-ιστότοπου με σκοπό την αγορά προϊόντος αποτελεί Σύμβαση που καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του παρόντος ιστότοπου (website) . Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτήν την Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από την "Ίχνος" εγγράφως. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.

Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής. Οι παραγγελίες είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον έγιναν δεκτές από την "Ίχνος" με σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας που θα λάβετε με την Επιβεβαίωση Καταχώρησης, η οποία καταγράφεται στα συστήματα της "Ίχνος", εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλεται με email κατόπιν υποβολής της παραγγελίας. Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας σας.

Υποχρεούστε να ελέγξετε την Επιβεβαίωση Καταχώρησης και ενημερώσετε αμέσως την "Ίχνος" (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης Επιβεβαίωσης Καταχώρησης) εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, αλλιώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση. Σημειώνεται ότι η κυριότητα στο Προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.

Η προαναφερθείσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσαλονίκης.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της προαναφερθείσας Συμβάσεως που θα συναφθεί, αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η "Ίχνος" δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή συστημένη επιστολή). Ο εκάστοτε χρήστης-πελάτης είναι υπεύθυνος για την επιλογή Προϊόντος και την καταλληλόλητά του για τους σκοπούς που το προορίζει.

Η "Ίχνος" δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.


2.Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

1. H "Ίχνος" δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.ixnos.gr, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχόμενων από το ηλεκτρονικό της κατάστημα, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.


3.Περιορισμός ευθύνης

1. H "Ίχνος" δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 6. «Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων»).

2. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ixnos.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά η εταιρεία εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

3. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ixnos.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

4. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της "Ίχνος". δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


4.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

1. Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της "Ίχνος". Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της "Ίχνος" και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τμήματος ή όλου του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της "Ίχνος".
3. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την "Ίχνος" ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα
www.ixnos.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της "Ίχνος" ή/και του www.ixnos.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.ixnos.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της "Ίχνος" δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

5.Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.ixnos.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της "Ίχνος" για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου : που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, για το οποίο δεν υπάρχει δικαίωμα να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, που ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, ή που δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και οποιοδήποτε Περιεχομένου που χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.


6. Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους μετά από την ενημέρωση που θα πρέπει να παρέχετε προς το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας και την σχετική έγγραφη επιβεβαίωσή μας σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της "Ίχνος" πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση). Για το αίτημα της επιστροφής ή της αντικατάστασης πρέπει να ενημερωθεί το τμήμα εξυπηρέτησης της "Ίχνος" εγγράφως με email εντός 2 ημερών από την ημέρα παραλαβής από τον Πελάτη.

7. Τρόποι Πληρωμής

Το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα απευθύνεται σε πελάτες Λιανικής όσο και σε πελάτες Χονδρικής που διαθέτουν εταιρεία και επιθυμούν να εξυπηρετείται η εταιρεία τους μέσα από μία σταθερή σχέση. Αξίζει να επισημανθεί ότι σε κάθε περίπτωση όλες οι Παραγγελίες είναι πάντα με πληρωμή τοις μετρητοίς με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε ένα από τους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε και στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο infoAT bubble iconixnos.gr. Με την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, σας αποστέλλουμε την παραγγελία σας.

 

8. Παράδοση Προϊόντων/ Έξοδα Αποστολής

Γενικά

Το ύψος των εξόδων αποστολής καθορίζεται από το βάρος και όγκο των παραγγελθέντων προϊόντων και είναι διαθέσιμο στους πελάτες κατά το τελευταίο βήμα υποβολής της παραγγελίας τους.


Tο κόστος της αποστολής επιβαρύνει τον πελάτη και φυσικά το κόστος εξαρτάται από τον όγκο της παραγγελίας καθώς και την περιοχή αποστολής.

Παραλαβή απο την Έδρα της Εταιρίας

Για τους κατοίκους Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών υπάρχει η επιλογή της Παραλαβής απο το Κατάστημα, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.Της Παραλαβής θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση μαζί μας.


 
Μεταφορικές εταιρείες

Οι πελάτες που επιθυμούν τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας τους με μεταφορική εταιρεία της επιλογής τους παρακαλούνται όπως επιλέξουν από την λίστα των διαθέσιμων αντίστοιχων επιλογών την επιλογή "Με Δική μου Μεταφορική-Ταχυμεταφορά" και να αναγράψουν στα σχόλια της παραγγελίας τους προ της αποστολής, τα στοιχεία (επωνυμία και τηλέφωνο) της μεταφορικής εταιρείας της επιλογής τους. Η χρέωση της μεταφοράς και παράδοσης των εμπορευμάτων αφορά τον αγοραστή εκτός από περιπτώσεις ιδιαίτερης συμφωνίας με την "Ιχνος".

Εταιρείες ταχυμεταφορών

Οι πελάτες που επιθυμούν τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας τους με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) της επιλογής τους παρακαλούνται όπως όπως επιλέξουν από την λίστα των διαθέσιμων αντίστοιχων επιλογών την επιλογή "Με Δική μου Μεταφορική-Ταχυμεταφορά" και να αναγράψουν στα σχόλια της παραγγελίας τους προ την αποστολή της, τα στοιχεία (επωνυμία και κωδικό χρέωσης) της εταιρείας ταχυμεταφοράς της επιλογής τους.

Σε οποιαδήποτε διαφορετική περίπτωση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσατε απευθείας με την "Ιχνος".


9. Ημερομηνίες και ώρες αποστολής

Οι ημέρες αποστολής είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9.00 π.μ. μέχρι 16.00 μ.μ. (για αποστολές με μεταφορικές εταιρείες και εταιρείες ταχυμεταφοράς). Σάββατο δύναται να αποσταλούν παραγγελίες 9:00π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ. μόνο μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς. Για την παράδοση των παραγγελιών ισχύουν οι ώρες παράδοσης της εκάστοτε Μεταφορικής / Ταχυμεταφορικής Εταιρείας.

10.Καθυστέρηση παραγγελίας

Για τα προϊόντα που είναι Άμεσα Διαθέσιμα και όχι Κατόπιν Παραγγελίας, η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

Α) Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας όταν για μας βρίσκεται σε έλλειψη. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό. Το προϊόν αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας

Β) Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις

Γ) Σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας

Δ) Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) επικοινωνία μαζί σας.

11. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η "Ίχνος" δεσμεύεται και εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Ουδέποτε θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών για αποστολή διαφημιστικού υλικού το οποίο δεν έχουν ζητήσει. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται τα προσωπικά δεδομένα να δοθούν σε άλλες εταιρείες χωρίς την άδειά των χρηστών.

Η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων από τη εταιρεία μας γίνεται με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας της "Ίχνος" υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής προστασίας Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της "Ίχνος".

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η "Ίχνος" είναι τα ακόλουθα: Παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Για την χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου της "Ίχνος" από τους χρήστες ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης, Διεύθυνση φυσικού προσώπου/Έδρα Επιχείρησης, ΤΚ, Τηλέφωνο, fax, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Πόλη, Χώρα. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της "Ίχνος".

Η "Ίχνος" μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούντων αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα των συναλλασσόμενων και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών ζητήσουν να μην γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα των χρηστών ουδέποτε δύναται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

12. Τροποποίηση των υπηρεσιών

Η "Ίχνος" διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα, κάποιες υπηρεσίες με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι η "Ίχνος" δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στους χρήστες ή σε οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών. Εκτός εάν δηλώνεται ρητά το αντίθετο, οι νέες λειτουργίες που αυξάνουν ή βελτιώνουν τις τρέχουσες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων και των νέων υπηρεσιών της "Ίχνος" θα υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

13.Τιμές των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση

Οι τιμές των προϊόντων οι οποίες αναγράφονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α), καθορίζονται από την εταιρεία μας και είναι ανταγωνιστικές των τιμών της αγοράς. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς ειδοποίηση. Βεβαίως, ο πελάτης καταβάλλει το ποσό το οποίο αναγράφεται στην παραγγελία του και δεν παίζει ρόλο αν μέχρι την ημερομηνία παράδοσης η τιμή έχει μεταβληθεί.

14. Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :


1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Ακύρωση». Κάνοντας «κλικ» σε αυτό διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία παραγγελίας.


2. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέσετε στo τηλ. 6934 582 796 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας ειδάλλως ενημερώστε μας άμεσα με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση
infoAT bubble iconixnos.gr.

 

 

Όροι και προϋποθέσεις για την χρήση των συσκευών και εφαρμογών εντοπισμού

 

 Το παρόν αποτελεί συμφωνία άδειας χρήσης μεταξύ εσάς και της «ΣΟΥΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (οδός ΔΙΑΓΟΡΑ αριθ. 64)  αποκαλούμενη εφεξής «Εταιρία» αναφορικά με την εκ μέρους σας χρήση των συσκευών GPS και εφαρμογών εντοπισμού (θα αναφέρονται εφεξής ως «Συσκευές» και «Υπηρεσία(ες)»). Με την εγγραφή σας αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους όρους αυτούς. 

Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς, παρακαλείστε να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

Συσκευές και Σύστημα Εποπτείας

Οι διατιθέμενες Συσκευές και Υπηρεσίες που παρέχονται είναι ιδανικές για άτομα που θέλουν να προστατεύσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και αντικείμενα και να ενημερώνονται για την ακριβή τοποθεσία τους αλλά και την κατάστασή τους.

ΟΙ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΩΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  Ή ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, ΟΥΤΕ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ Ή ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ.

Ειδικοί  Όροι Υπηρεσιών

Αποδοχή των όρων των Υπηρεσιών

Με την αποδοχή των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να τηρείτε αυτούς τους Όρους Χρήσης (η "Συμφωνία") καθώς και στη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας όπως ορίζεται στο παρόν καθώς και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία εφαρμόζεται.

Με τη ρητή σας επιβεβαίωση αναγνωρίζεται ότι οι Συσκευές και Υπηρεσίες συλλέγουν δεδομένα της τοποθεσίας σας.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η «Εταιρία» θα έχει πρόσβαση στα συλλεγμένα αρχεία γεωτοποθεσίας σας προς το σκοπό της φύλαξης τους για την μετέπειτα διάθεση τους σε σας όταν ζητήσετε να ανακαλέσετε παρελθούσες κινήσεις σας εντος του διαστήματος που ορίζεται.

Με την επιβεβαίωση της σύνδεσής σας μέσω διαδικτύου συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς, κρατικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους.

Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται να κάνετε χρήση ή να έχετε πρόσβαση στις εν λόγω Υπηρεσίες.

 

 

Προδιαγραφές

Δεν επιτρέπεται συγκεκαλυμμένη παρακολούθηση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία για να παρακολουθείτε ένα πρόσωπο, χωρίς τη συγκατάθεσή του, ή να παρακολουθείτε ένα αντικείμενο, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη του.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, όπου τέτοια χρήση είναι παράνομη. Είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε ότι σκοπούμενη από εσάς χρήση του λογισμικού εντοπισμού GPS δεν παραβιάζει τους τοπικούς, πολιτειακούς, ομοσπονδιακούς ή διεθνείς νόμους.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι Συσκευές χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με απεριόριστη χρήση δεδομένων μέσω Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας. Για αυτούς που το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα εφοδιασμού των Συσκευών τους  (όχι των τηλεφωνικών) με προνομιακής χρέωσης  SIM καρτών και σύνδεσης οι οποίες υπερκαλύπτουν την καλώς εννοημένη χρήση αυτών των συσκευών.

Σας προειδοποιούμε ότι ενδέχεται να προκύψουν σημαντικές χρεώσεις δεδομένων, εάν αποφασίσετε να ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας για τον σκοπό αυτό χωρίς το αντίστοιχο πρόγραμμα απεριόριστης χρήσης δεδομένων στην sim κάρτα η οποία θα εφοδιάσει την συσκευή.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία  δε θα ευθύνεται για τυχόν χρεώσεις που θα τιμολογούνται από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας με την οποία είστε συμβεβλημένοι.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την αξιοπιστία των αισθητήρων συναγερμού και δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες, άμεσες ή έμμεσες, σωματική βλάβη ή θάνατο που η τυχόν διακοπή υπηρεσίας ή απώλεια δεδομένων μπορεί να σας προκαλέσει.

Οι διατιθέμενες συσκευές και συστήματα εποπτείας δεν είναι και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως συσκευές  ή μέθοδοι διάσωσης, ούτε υποκαθιστούν ή αντικαθιστούν κρατικές, δημοτικές, δημόσιες αρχές.

Οι Συσκευές και Υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν εντός κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και χρησιμοποιούν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και δίκτυα ασύρματης σύνδεσης (Wi-Fi) για τη μετάδοση και λήψη των δεδομένων τους. Ως εκ τούτου, η λειτουργία των Συσκευών και των Υπηρεσιών είναι υπό όρους και εξαρτάται από τη σχετική κάλυψη του δικτύου κινητής τηλεφωνίας καθώς και την ποιότητα και τις προδιαγραφές του κάθε σχετικού δικτύου στην περιοχή όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και την κατάσταση και ποιότητα του υλικού της εκάστοτε συσκευής στην οποία έχουν εγκατασταθεί.

 

 

Γενικοί όροι της Υπηρεσίας

Χορήγηση άδειας

 Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, σας παραχωρείται με την παρούσα μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ελεύθερα ανακλητή άδεια χρήσης των Υπηρεσιών για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση μόνο και όπως επιτρέπεται από τα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών. Η Εταιρία διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν στις Υπηρεσίες.

Η Εταιρία μπορεί να τερματίσει αυτή την άδεια οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο.

 

Μη μεταβίβαση της Υπηρεσίας

Δεν έχετε δικαίωμα να ενοικιάσετε, εκμισθώσετε, παραχωρήσετε άδεια εκμετάλλευσης, δανείσετε ή εκχωρήσετε τα δικαιώματά σας προς χρήση της Υπηρεσίας σε άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση που  χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία σε συσκευή και μεταβιβάσετε την ιδιοκτησία της εν λόγω συσκευής σε άλλο πρόσωπο, οφείλετε να καταργήσετε την Υπηρεσία από τη συσκευή σας προτού μεταβιβάσετε τη συσκευή στο άλλο πρόσωπο.

 

Κανόνες Υπηρεσίας

Περιορισμοί
Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την ισχύ της παρούσας Συμφωνίας και το δικαίωμά σας προς χρήση της Υπηρεσίας αν πράξετε ή επιχειρήσετε τα εξής:
•    Χρήση της εφαρμογής ως μέσο εντοπισμού ή παρακολούθησης της τοποθεσίας και των δραστηριοτήτων οποιουδήποτε προσώπου χωρίς τη ρητή συγκατάθεση και εξουσιοδότηση αυτού ή χρήση της Υπηρεσίας για την αλίευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών για οποιονδήποτε λόγο.
•    Μετάδοση περιεχομένου παράνομου ή ανάρμοστου, ή που παραβιάζει το ιδιωτικό απόρρητο τρίτων.
•    Στοχοποίηση, παρενόχληση, υποβάθμιση ή εκφοβισμός προσώπου ή ομάδας προσώπων για οποιονδήποτε λόγο.
•    Υποκίνηση συμπεριφοράς η οποία συνιστά παράνομη πράξη ή ενδέχεται να αποτελέσει  αντικείμενο πάσης φύσης αποζημίωσης.
•    Εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας η οποία άλλως πώς παρεμποδίζει τη ακώλυτη χρήση της Υπηρεσίας από άλλους. Ή,
•    Πρόκληση ζημίας της εμπορικής μας  φήμης ή της φήμης τρίτου μέρους.

Μπορούμε, χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξουμε την Υπηρεσία· να σταματήσουμε να παρέχουμε την Υπηρεσία ή χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας, σε εσάς ή στους χρήστες γενικά  ή να δημιουργήσουμε όρια χρήσης της Υπηρεσίας.

 Μπορεί να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε μόνιμα ή προσωρινά την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία χωρίς ειδοποίηση και ευθύνη για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου, εάν κατά την απόλυτη κρίση μας παραβιάζετε οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας, ή για κανέναν λόγο. Με την καταγγελία για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, θα συνεχίσετε να δεσμεύεστε από την παρούσα συμφωνία εφόσον διατηρείται οποιασδήποτε μορφής αρχείο των εξαγόμενων από την χρήση της Υπηρεσίας δεδομένων και στοιχείων γεωγραφικού και μη προσδιορισμού.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Γεωγραφικός εντοπισμός

Η Εταιρία συλλέγει δεδομένα για την τοποθεσία σας μέσω GPS, WiFi, ή ασύρματου δικτύου προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία της τοποθεσίας σας για τους σκοπούς παροχής της Υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να αποδεχθείτε ότι οι Υπηρεσίες μας διαχειρίζονται το GPS σας.

Η Εταιρία διατηρεί πληροφορίες για την τοποθεσία μόνο για όσο διάστημα είναι λογικό να παρέχει την Υπηρεσία, όχι όμως περισσότερο από 60 ημέρες και στη συνέχεια καταστρέφει τα δεδομένα τοποθεσίας αμετάκλητα.

Λοιπά Κατατιθέμενα Στοιχεία Προσδιορισμού

Κατά την διαδικασία έναρξης της εγγραφής σας στην Υπηρεσία είναι υποχρεωτικό να κατατεθούν τα ατομικά σας στοιχεία καθώς επίσης ο τηλεφωνικός αριθμός κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε και το email σας.

Η διαδικασία αυτή έχει ως μοναδικό σκοπό τη σύνδεση της συσκευής γεωεντοπισμού με την κάρτα sim με την οποία εφοδιάζεται, και την ενεργοποίηση δυνατότητας αποστολής ειδοποιήσεων στο κινητό σας ή στο email σας.

Η Εταιρία δεν θα διαθέτει σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και δεν θα ενοικιάζει ή πωλεί τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εκτός της Εταιρείας χωρίς τη συναίνεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω:

  • Μπορεί ανά πάσα στιγμή να αγοράσει ή να πουλήσει / εκχωρήσει την εταιρεία, ή οποιοδήποτε συνδυασμό των προϊόντων, των υπηρεσιών, των περιουσιακών στοιχείων ή / και των επιχειρήσεών της. Οι προσωπικές πληροφορίες όπως ονόματα πελατών και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και άλλες πληροφορίες χρήστη που σχετίζονται με την υπηρεσία πιθανότατα θα είναι ένα από τα στοιχεία που θα μεταφέρονται σε αυτούς τους τύπους συναλλαγών. Η Εταιρία μπορεί επίσης να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τις εν λόγω πληροφορίες κατά τη διάρκεια εταιρικών εκποιήσεων, συγχωνεύσεων, εξαγορών, πτωχεύσεων, διαλύσεων ή παρόμοιων πράξεων ή διαδικασιών.
  • Με εξαίρεση τα όσα περιγράφονται παραπάνω, η Εταιρία δεν θα αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων εκτελεστικών αρχών, άλλων κρατικών αρχών ή διαδίκων σε αστικές υποθέσεις· εξαιρουμένων των υπεργολάβων της Υπηρεσίας), εκτός εάν απαιτείται να το πράξει από το νόμο ή κλήτευση ή εάν κατά τη διακριτική της ευχέρεια, κριθεί απαραίτητο (α) να συμμορφωθεί με το νόμο, τις νομικές διαδικασίες, ή να διερευνήσει, εμποδίσει ή αναλάβει δράση σχετικά με ύποπτες ή παράνομες δραστηριότητες· (β) να επιβάλει τους Όρους Χρήσης Υπηρεσιών, να λαμβάνει προφυλάξεις κατά της ευθύνης, να διερευνήσει και να υπερασπιστεί έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων ή καταγγελιών, ή να προστατέψει την ασφάλεια ή ακεραιότητα της ιστοσελίδας της Εταιρίας και / ή (γ) να ασκήσει ή προστατέψει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την προσωπική ασφάλεια της Εταιρίας, των Χρηστών του ή άλλων.

Τροποποίηση στοιχείων του Λογαριασμού σας και Ρυθμίσεων

Μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, να ενημερώσετε ή τροποποιήσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας ανά πάσα στιγμή, εφόσον συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

 

Διαγραφή του λογαριασμού σας και των προσωπικών πληροφοριών

Η Εταιρία θα διατηρήσει τα στοιχεία σας στους διακομιστές της που βρίσκονται στην κατοχή της, για όσο χρονικό διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός ή όπως απαιτείται για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στo infoAT bubble iconixnos.gr .

 

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες σας που συλλέγονται και αποθηκεύονται από την Εταιρία και να ζητήσετε τη διαγραφή και τη διόρθωσή τους. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με infoAT bubble iconixnos.gr. Θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας το μέγιστο μέσα σε 30 ημέρες.

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η χρήση της Υπηρεσίας αυτής παρέχεται "ως έχει", και χωρίς εγγύηση κανενός είδους, συμπεριλαμβανόμενων, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε εγγύηση κυριότητας, εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης ή συμφώνα με τις προδιαγραφές της.

Η Υπηρεσία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο είναι ακριβές, αξιόπιστο ή σωστό· ότι η υπηρεσία θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας· ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε χρόνο ή τόπο, αδιάκοπη ή ασφαλής· ότι οποιεσδήποτε ατέλειες ή λάθη θα διορθώνονται· ή ότι η Υπηρεσία είναι απαλλαγμένη από ιούς ή αλλά επιζήμια συστατικά. Οποιοδήποτε περιεχόμενο το όποιο έχει ληφθεί ή άλλως αποκτηθεί μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας έχει ληφθεί με δική σας ευθύνη και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία στο σύστημα του υπολογιστή σας ή στη συσκευή του κινητού τηλέφωνου σας ή για απώλεια δεδομένων που οφείλεται από την εν λόγω λήψη ή χρήση της Υπηρεσίας.

Δεν εγγυούμαστε την 100% άψογη εξυπηρέτηση ούτε ότι η Υπηρεσία θα λειτούργει συνεχώς συμφώνα με τον σκοπό και τις προδιαγραφές της, ούτε τη λειτουργία της Υπηρεσίας όταν η κάλυψη του δικτύου και/’η το μηχανικό μέρος της συσκευής ή των συσκευών σας δεν λειτουργούν κανονικά.

Η Εταιρία δεν διαβεβαιώνει, αποδέχεται, εγγυάται ή αναλαμβάνει ευθύνη για οποιοδήποτε προϊόν ή Υπηρεσία που διαφημίζεται ή προσφέρεται από τρίτους μέσω της Υπηρεσίας ή οποιονδήποτε σύνδεσμο σε ιστοσελίδα ή Υπηρεσία, και που η Εταιρία δε θα είναι συμβαλλόμενο μέρος, ή με οποιονδήποτε τρόπο δεν παρακολουθεί οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιείται ανάμεσα σε εσάς και τρίτους προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών.

Περιορισμός της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία, οι θυγατρικές της, οι αντιπρόσωποι, διευθυντές, υπάλληλοι, προμηθευτές ή χορηγοί άδειας χρήσης, (δεν) θα φέρουν ευθύνη για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους σε εσάς για οποιαδήποτε ανεπάρκεια, σφάλμα, διακοπή στην παρεχομένη με το παρόν Υπηρεσία, αποτυχία του συναγερμού, ή μη λειτουργία συμφώνα με τις προδιαγραφές της. η μοναδική σας αποζημίωση σε περίπτωση τυχόν ανεπάρκειας, σφάλματος ή μη λειτουργίας συμφώνα με τις προδιαγραφές της θα συνίσταται στην αξίωση σας για διόρθωση του ζητήματος ή της παρεχομένης πληροφορίας από την Εταιρία ή, εάν η Εταιρία δεν το πράξει, να διακοπεί η χρήση της Υπηρεσίας με δική σας επιλογή.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία, οι θυγατρικές της, οι αντιπρόσωποι, διευθυντές, υπάλληλοι, προμηθευτές ή χορηγοί άδειας χρήσης, (δεν) θα φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από αποτυχία του συναγερμού, πειρατεία, παραβίαση ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας ή του λογαριασμού σας ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Ο εν λόγω περιορισμός ευθύνης ισχύει είτε στη περίπτωση που η φερόμενη υποχρέωση βασίζεται στη σύμβαση, σε αδικοπραξία, σε αμέλεια, σε αντικειμενική ευθύνη, είτε σε οποιαδήποτε άλλη βάση όπως επίσης και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο σε οποιαδήποτε ισχύουσα δικαιοδοσία.

Καταγγελία
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα αναποζημίωτα για τα εμπλεκόμενα μέρη, για οποιοδήποτε λόγο και τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά από δέκα (10) ημέρες από την καταγγελία.

Γενικά
Το παρόν αποτελεί το πλήρες κείμενο της συμφωνίας μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με την Υπηρεσία. Η συμφωνία αυτή δεν καλύπτει την αγορά ή συντήρηση της συσκευής σας ή τη χρήση κάρτας SIM.  
Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το ελληνικό δίκαιο , σε κάθε δε περίπτωση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

X

Right Click

No right click